Cenu aptauja par mājas Leona Paegles 9 ārsienas fragmenta pārbūvi

03/03/2017

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” izsludina cenu aptauju par mājas Leona Paegles ielā 9, Kuldīgā, ārsienas fragmenta pārbūvi.

TEHNISKAIS APSEKOJUMS

TEHNISKAIS PROJEKTS

APJOMU TĀME

Darbi veicami saskaņā ar Kuldīgas novada Domes Būvniecības komisijā aptiprinātu būvprojektu un būvatļauju. Savu piedāvājumu pretendents var iesniegt saskaņā ar sagatavoto apjomu tāmi.

Ņemot vērā to, ka daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Leona Paegles ielā 9, Kuldīgā, ārsienas fragmenta pārbūvei ir piešķirts Kuldīgas novada pašvaldības finansējums konkursa „Valsts nozīmes Kultūras piminekļa „Kuldīgas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā esošu būvju, kā arī Kuldīgas novadā esošu Latvijas valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ietverto būvju restaurācija un konsrevācija” kārtībā, pretendentam ir jāatbilst:

  1. Iepriekš minētā Kuldīgas novada pašvaldības konkursa nolikumā un tā pielikumos minētajām prasībām;
  2. Darbi jāveic sertificētiem, licenzētiem vai pieredzējušiem (vēsturisko ēku atjaunošanā) speciālistiem;
  3. Darba veicējam autoruzraudzības kārtībā būs jāprecizē koka daļu apdares materiālu un darba metodiku;
  4. Darbu izpildes termiņš – 2017. gada 30. oktobris.

Pretendenta pilnvarotajam pārstāvim pirms darbu izpildei nepieciešamo izmaksu precīzu aprēķina veikšanas ir jāapseko objekts un jāiepazīstas ar tā tehnisko stāvokli un veicamo darbu apjomu uz vietas. Pretendentam jāuzņemas visus papildus izdevumus gadījumā, ja darbu gaitā veiktajos aprēķinos atklāsies nepilnības, neprecizitātes, trūkumi vai atklāsies tādu papildus darbu veikšanas nepieciešamība, kurus varēja un pretendentam vajadzēja paredzēt, un šādā gadījumā pretendentam nav tiesību prasīt kopējās līguma cenas palielināšanu, jo pretendentam kā profesionālam būvniekam, nevarēja būt apslēpti (minētie darbi bija acīmredzami un bez to iekļaušanas tāmē pasūtījuma izpilde nav iespējama) un tā izpilde jāsedz no saviem līdzekļiem. Izvērtējot pretendentu iesniegtos piedāvājumus, pasūtītājam nav pienākums izvēlēties lētāko iesniegto piedāvājumu.

Pretendentu piedāvājumi cenu aptaujai jāiesniedz personīgi SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" 2. stāvā, 216. kabinetā vai e-pastā kkp@kuldiga.lv, vai jānosūta pa pastu SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi", Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV - 3301 līdz 2017. gada 16. martam.

Kontaktpersona: 

Dzintars Rušmanis, t.: 26109271

 

FOTO: http://img.abc.lv.