1. Pasūtītājs

Pasūtītāja nosaukums: SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi 

Pasūtītāja adrese: Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV - 3301. 

Kontaktpersonaspeciāliste mājokļa jautājumos Māra Skuja, tālrunis Nr.:25718320 e-pasts: mara.skuja@kuldiga.lv 

2. Cenu aptaujas priekšmets, līguma izpildes termiņš

Cenu aptaujas priekšmets: Dzīvokļa kosmētiskais remonts Akācijas - 20Vārmes pagastāKuldīgas novadāturpmāk tekstā – Objekts. 

Līguma izpildes termiņš: līdz 4 (četrām) nedēļām no līguma parakstīšanas dienas. 

3. Cenu piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks

- Sūtot pa pastu - SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301; 

- Iesniedzot personīgi klientu apkalpošanas zālē SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301; 

- Sūtot e-pastā: iepirkumi@kkp.lv, veicot cenu piedāvājuma iesniegšanu apstiprinot ar drošu elektronisko parakstu. 

Iesniegšanas termiņš - 31. augusts plkst. 14:00 (Pa pastu sūtītais piedāvājums tiek uzskatīts par iesniegtu noteiktajā termiņā, ja to Pasūtītājs ir saņēmis līdz piedāvājuma iesniegšanai noteiktā termiņa beigām).

4. Piedāvājuma derīguma termiņš

Pretendentu piedāvājumam jābūt spēkā ne mazāk kā 30 (trīsdesmit) dienas, skaitot no piedāvājuma atvēršanas brīža. Cenu aptaujas uzvarētājam - līdz līguma noslēgšanas brīdim. Cenu aptaujas nolikuma grozījumi tiek publicēti Pasūtītāja mājaslapā internetā www.kkp.lv . 

Pretendenta pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā www.kkp.lv  publicētajai informācijai par šo Cenu aptauju un iekļaut to savā piedāvājumā. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja kāds pretendents nav iepazinies ar informāciju par šo Cenu aptauju.  

Uzzini vairāk:

UZAICINĀJUMS CENU APTAUJAI  

PIETEIKUMS DALĪBAI CENU APTAUJĀ