Apsaimniekošana

Dzīvojamās mājas tehniskā apkope un remonti

1. Mājas konstruktīvie elementi:

 • Koplietošanas telpu logu, durvju un ventilācijas lūku apsekošana, remonts;
 • Mājas apmales un drenāžas sistēmas apsekošana un tīrīšana;
 • Mājas inženiertīklu aku apsekošana un tīrīšana;
 • Lietusūdens notekcauruļu apsekošana un tīrīšana;
 • Jumta, pamatu, bēniņu, pagrabu, kāpņutelpu konstruktīvo elementu (sienu, griestu, grīdu, pārsegumu, hidroizolācijas, siltumizolācijas) apsekošana;
 • Fasādes, balkonu, lodžiju un nojumu apsekošana;
 • Dūmvadu un ventilācijas šahtu pārbaude un tīrīšana;
 • Konstruktīvo elementu plānotie un ārkārtējie remonti.

2. Ūdensvada un kanalizācijas sistēma:

 • Ūdensvada un kanalizācijas sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana;
 • Sistēmas elementu (skaitītāju, ventiļu, filtru, nosēdaku, izolācijas) regulāra apsekošana;
 • Sistēmas iekārtu tīrīšana;
 • Kopējo skaitītāju rādījumu nolasīšana un rādījumu fiksēšana;
 • Atsevišķu bojāto posmu un noslēgventiļu nomaiņa;
 • Sistēmas darbības atjaunošana pēc avārijām.

3. Siltumapgādes sistēma:

 • Sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana apkures sezonas laikā;
 • Sistēmas regulēšana, sākot apkures sezonu;
 • Sistēmas hidrauliskā pārbaude;
 • Apkures sistēmas atgaisošana;
 • Siltummaiņu ķīmiskā vai mehāniskā tīrīšana;
 • Noslēgventiļu, sūkņu, regulējošo ierīču un filtru pārbaude un tīrīšana;
 • Kontrolmēraparatūras pārbaužu organizēšana;
 • Sistēmas darbības atjaunošana pēc avārijām;
 • Bojāto noslēgventiļu, cauruļvadu posmu un citu sistēmas elementu nomaiņa;
 • Skaitītāja rādījumu nolasīšana un fiksēšana;
 • Normatīvo temperatūras režīmu uzturēšana telpu apkurē un karstā ūdens padevē.

4. Elektroapgādes sistēma:

 • Sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana;
 • Elektrosadales skapju un sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaude un tīrīšana;
 • Koplietošanas elektroenerģijas uzskaites rādījumu nolasīšana un fiksēšana;
 • Koplietošanas telpu apgaismes ķermeņu, rozešu, armatūras, slēdžu, automātu un citu elementu apsekošana, bojāto elementu nomaiņa.

Dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas un tai piesaistītā zemes gabala sanitārā kopšana

1. Mājai piesaistītais zemes gabals:

 • Ielas un ietves uzkopšana;
 • Iebrauktuves un celiņu (asfalts, bruģis) uzkopšana;
 • Gājēju celiņu (grunts) uzkopšana;
 • Atkritumu konteineru laukumu uzkopšana;
 • Zālienu kopšana, pļaušana;
 • Krūmāju, koku kopšana, apgriešana;
 • Bērnu rotaļu laukuma uzkopšana;
 • Atkritumu urnu apkope un iztukšošana.

2. Koplietošanas telpas:

 • Pagrabu tīrīšana;
 • Bēniņu tīrīšana.

3. Citi veicamie piesaistītā zemes gabala un koplietošanas telpu sanitārās tīrīšanas pakalpojumi:

 • Deratizācija (grauzēju iznīcināšana);
 • Dezinsekcija (insektu iznīcināšana);
 • Lielgabarīta atkritumu izvešana;
 • Ieejas mezglu jumtiņu tīrīšana;
 • Lāsteku un sniega tīrīšana no jumta;
 • Valsts karoga izlikšana.

Mājas pārvaldīšanas pakalpojumi

1. Finanšu uzskaite:

 • Maksājumu aprēķini;
 • Dzīvokļu īpašumu īpašnieku norēķinu uzskaite;
 • Norēķini ar pakalpojumu sniedzējiem;
 • Nodokļu pārskatu sastādīšana;
 • Gada pārskatu sastādīšana;
 • Īpašuma uzturēšanas plānoto un faktisko izdevumu pārskatu sastādīšana;
 • Remonta darbu tāmēšana;
 • Mājas atjaunošanas līdzekļu uzkrāšana;
 • Finanšu un grāmatvedības dokumentu saglabāšana papīra un elektroniskā formātā.

2. Juridiskie pakalpojumi:

 • Līgumu slēgšana ar pakalpojumu sniedzējiem;
 • Parādu piedziņa (tiesvedības dokumentusagatavošana, pārstāvniecība tiesā, darbs ar parādniekiem u.tml.);
 • Juridisku dokumentu projektu sagatavošana (sūdzības, pretenzijas, līgumi, vienošanās, sarakste ar valsts un pašvaldības institūcijām, protokoli u.tml.);
 • Juridisko dokumentu saglabāšana.

3. Lietvedība:

 • Mājas dokumentācijas saglabāšana;
 • Izziņu sagatavošana un izsniegšana;
 • Mājas kopsapulču un dzīvokļu īpašnieku aptauju organizēšana;
 • Iedzīvotāju iesniegumu pieņemšana, reģistrēšana un atbilžu sniegšana;
 • Lietvedības dokumentu saglabāšana papīra un elektroniskā formātā.

4. Pārvaldnieka administratīvie izdevumi:

 • Administratīvo ēku uzturēšana;
 • Pasta pakalpojumi;
 • Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi.