Maksa

Dzīvokļa īpašuma likums nosaka - visu dzīvokļu īpašnieku pienākums ir piedalīties daudzdzīvokļu mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanā un apsaimniekošanā.

Dzīvokļa īpašniekam ir pienākums:

  • Piedalīties dzīvojamās mājas pārvaldīšanā;
  • Segt dzīvojamās mājas pārvaldīšanas izdevumus;
  • Norēķināties par saņemtajiem pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu (piemēram, apkure, aukstais ūdens, kanalizācija, sadzīves atkritumu izvešana);
  • Maksāt uz dzīvokļa īpašumu attiecināmos nodokļus;
  • Maksāt nomas maksu par zemes lietošanu, ja dzīvojamā māja atrodas uz citai personai piederošas zemes.

Apsaimniekošanas maksai dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem ir jābūt tik lielai, lai kopējie šīs mājas apsaimniekošanas maksas ieņēmumi segtu nepieciešamās mājas uzturēšanas izmaksas.

Ja kādā brīdī tiek konstatēts, ka kopējie apsaimniekošanas maksas ieņēmumi vairs nespēj segt visus nepieciešamos izdevumus, kas saistīti ar mājas uzturēšanu, dzīvokļu īpašniekiem jālemj par apsaimniekošanas maksas paaugstināšanu.

Neizlietotais apsaimniekošanas maksas ieņemums veido mājas apsaimniekošanas naudas uzkrājumu, kuru pēc saviem ieskatiem dzīvokļu īpašnieki var novirzīt plānoto remontdarbu vai teritorijas labiekārtošanas vajadzībām.