Māju pārņemšana

Kā dzīvokļu īpašniekiem pieņemt lēmumu pārņemt māju savā pārvaldīšanā?

Kuldīgas novadā ir ap 200 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, kuru apsaimniekošanu un uzturēšanu Kuldīgas novada pašvaldība ir deleģējusi SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”. Šo māju dzīvokļu īpašnieki, pēc dzīvokļu privatizācijas,  nav lēmuši par māju pārņemšanu, lai paši lemtu par savas mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.

Tāpēc pašvaldība ir pilnvarojusi pārvaldniekam – SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – veikt mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas funkcijas līdz brīdim, kad māju īpašnieki paši pieņems lēmumu par dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu.

Šīm dzīvojamām mājām, kurām nav noslēgts pārvaldīšanas līgums, obligātās pārvaldīšanas darbības tiek veiktas tā, kā tas ir noteikts Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas likumā. Ir stingri noteikta kārtība, kādā tiek aprēķināta maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu (Ministru kabineta noteikumi nr. 408 un 1013). Tas nozīmē, ka iedzīvotāji paši nelemj par ēkas apsaimniekošanas darbiem.

Ja dzīvokļu īpašnieki vēlas:

-palielināt dzīvokļu īpašnieku kontroli pār dzīvojamās mājas pārvaldīšanas procesu,

-uzlabot dzīvojamās mājas apsaimniekošanu un optimizēt pārvaldīšanas izdevumu apmēru,

-lemt par dzīvojamās mājas remontdarbiem nepieciešamo uzkrājumu veidošanu un izlietošanu,

iesakām dzīvokļu īpašniekiem pārņemt pašiem savas mājas pārvaldīšanas tiesības un noslēgt pilnvarojuma līgumu ar SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” vai citu pakalpojuma sniedzēju.

 

Kas ir mājas pārvaldīšana? Ko tā maina lēmumu pieņemšanā?

Noslēdzot pilnvarojuma līgumu ar namu apsaimniekotāju SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”, dzīvokļu īpašnieku kopība papildus Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas likumā noteiktajam PATI lemj:

-kuras pārvaldīšanas darbības turpmāk veiks pārvaldnieks, un kuras no tām veiks dzīvokļu īpašnieki paši;

-citas atbilstoši mājas īpašnieka gribai veicamās pārvaldīšanas darbības;

-termiņus un kārtību, kādā sniedzams pārskats par pārvaldīšanas uzdevuma izpildi, tajā skaitā pārskats par pārvaldnieka rīcībā nodoto finanšu līdzekļu izmantošanu;

-kārtību, kādā pārvaldnieks sniedz informāciju dzīvojamās mājas īpašniekam;

-jautājumus, kuros dzīvojamās mājas īpašnieks pilnvarojis pārvaldnieku pieņemt lēmumus viņa vietā, slēgt līgumus viņa vietā, kā arī veikt maksājumus, pārstāvēt dzīvojamās mājas īpašnieku tiesā;

-par dzīvojamās mājas remontdarbiem nepieciešamo uzkrājumu veidošanu un izlietošanu.

 

Ja ir noslēgts pilnvarojuma līgums, kā tiek aprēķināta maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu?

Dzīvokļu īpašnieki pārvaldīšanas maksu, tās aprēķināšanas kārtību, kādā daudzdzīvokļa dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu, nosaka paši, atrunājot nosacījumus dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumā.

 

Kā notiek mājas pārņemšana, ja par apsaimniekotāju iedzīvotāji nolēmuši izvēlēties SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”?

-Lai pieņemtu lēmumu par mājas pārņemšanu, ir nepieciešama dzīvokļu īpašnieku kopības vairākuma piekrišana (50% +1 balss).

-Dzīvokļu īpašnieku kopība ir visi dzīvokļu īpašnieki. Ja kādam pieder vairāki dzīvokļi, tad šim īpašniekam ir tik balsu, cik dzīvokļi ir īpašumā, ja dzīvoklis pieder vairākiem īpašniekiem, tad viņi savā starpā vienojas, kurš pārstāvēs dzīvokļa īpašumu.

-Kopības lēmumu var pieņemt kopsapulcē, vai aptaujas veidā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

-Svarīgi! Dokumenti, kas apliecina visu dzīvokļu uzaicināšanu uz kopsapulci (piemēram, dzīvokļu īpašnieku un/vai ģimenes locekļu saraksts ar viņu parakstiem par uzaicinājuma saņemšanu, vai pasta apliecinājums par ierakstītas vēstules nosūtīšanu) ir obligāti saglabājami, jo ir jāpievieno pieteikumam par pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļa īpašnieku sabiedrībai vai dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotajai personai.

-Kopsapulcē, pieaicinot arī apsaimniekotāja pārstāvi, tiek sastādīts protokols par pārvaldīšanas kārtības maiņu.

-Tālāk ar apsaimniekotāju – SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – tiek noslēgts pilnvarojuma līgums.

-Apsaimniekotājs nosūta pašvaldībai iesniegumu par pārvaldīšanas tiesību maiņu un pārņemšanas process ir pabeigts.

Pārņemot māju, dzīvokļu īpašnieki būs tie, kas lems par mājai veicamajiem darbiem, pilnvarojot tos veikt  mājas pārvaldniekam!