Videonovērošana

 

videonoverosana

Informācija datu subjektiem par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „KULDĪGAS KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” pārvaldīšanā esošajās ēkās un teritorijās veikto video novērošanu.

Videonovērošana tiek veikta:
- Ēkā Pilsētas laukumā 2, Kuldīgā;
- Ēkā Pilsētas laukumā 4, Kuldīgā;
- Autostāvvietas aiz ēkas Pilsētas laukumā 2, Kuldīgā,
- Kuldīgas tirgus teritorijā Aizputes ielā 2A, Kuldīgā;
- Kuldīgas autoostā Adatu ielā 9, Kuldīgā.

Atbilstoši Fizisko personas datu apstrādes likuma 37.panta trešās daļas nosacījumiem, tiek sniegta pilna datu apstrādes informācija saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu.

Personas datu pārzinis un apstrādātājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „KULDĪGAS KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI”, reģ. Nr.56103000221, juridiskā adrese: Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301; tālrunis 63321963, e-pasts: kkp@kuldiga.lv.

Personas datu apstrādes nolūks: kārtības uzraudzība videonovērošanai pakļautajās telpās un teritorijās, prettiesisku un noziedzīgu nodarījumu prevencija, novēršana vai atklāšana, darbinieku un apmeklētāju drošības nodrošināšana, īpašuma aizsardzību, pārziņa tiesisko interešu aizsardzība un personu vitāli svarīgu interešu, tostarp dzīvības un veselības aizsardzība.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats: Eiropas parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts: videonovērošanas rezultātā iegūto personas datu apstrāde ir nepieciešama pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai.

Pārziņa leģitīmās intereses: videonovērošana tiek veikta, lai nodrošinātu piekļuves kontroli Pārziņa telpām un nodrošinātu Pārziņa darbinieku, apmeklētāju, nomnieku un infrastruktūras drošību, tai skaitā novērstu, atklātu un izmeklētu Pārzinim, tā darbiniekiem, telpu nomniekiem un apmeklētājiem piederošu priekšmetu bojāšanu un zādzību, kā arī novērstu vai atklātu fiziskus draudus Pārziņa, tā darbinieku, nomnieku un apmeklētāju drošībai.

Personas datu saņēmēji: personas dati, kas iegūti videonovērošanas rezultātā, trešajām personām netiek nodoti bez tiesiska pamata.

Personas datu nodošana uz trešo valsti: personas dati, kas iegūti videonovērošanas rezultātā, netiek nodoti uz trešo valsti.

Personas datu uzglabāšanas termiņš: videonovērošanas ieraksts tiek glabāts 7 dienas no tā izveidošanas dienas, beidzoties šim termiņam, ieraksts tiek dzēsts; izņemot gadījumus, kad ir konstatēti prettiesiski nodarījumi vai saņemti tiesībaizsardzības iestāžu pieprasījumi, saistībā ar kuriem videonovērošanas ierakstus par noteiktu laika periodu nepieciešams papildus apstrādāt un tie tiek uzglabāti līdz nepieciešamo darbību izpildei.

Datu subjekta ir tiesības: iesniedzot rakstisku pieprasījumu Pārzinim, piekļūt saviem datiem, pieprasīt veikt to labošanu vai dzēšanu. Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību par neatbilstošu personas datu apstrādi uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai.