Dalībnieku sapulces

Darba kārtības jautājumi:

1. Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu, atbilstoši šā gada 27. jūlijā Domes sēdē lemtajam.
2. Citi jautājumi.

Darba kārtības jautājumi:

1. Par 2022. gada darbības rezultātiem.
2. Par valdes darba izvērtēšanu.
3. Par iedalīšanu kapitālsabiedrību grupā.
4. Par valdes locekļa atlīdzību.
5. Par 2022. gada peļņas izlietojuma priekšlikumu.
6. Citi jautājumi.

Darba kārtības jautājumi:

1. Par 2022. gada pārskata apstiprināšanu.
2. Par plānotajiem finanšu un nefinanšu mērķiem 2023. gadā.
3. Par 2023. gada plānotā budžeta apstiprināšanu.
4. Par nekustamā īpašuma iznomāšanas kārtības apstiprināšanu.
5. Par ziedojumu (dāvinājumu) pieņemšanas, izlietošanas un uzskaites kārtības apstiprināšanu.
6. Par uzņēmuma brīvo finanšu līdzekļu depozīta noguldījumu iespējām.
7. Citi jautājumi.

Darba kārtības jautājumi:

1. SIA “KULDĪGAS KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” 2022.gada 3.ceturkšņa budžeta izpilde.

2. Par 2022. gada finanšu pārskata revīzijas pakalpojuma slēgšanu un zvērināta revidenta ievēlēšanu.

3. Citi jautājumi.

Darba kārtības jautājumi:

1. SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" 2021. gada 3. ceturkšņa budžeta izpilde.

2. Par 2021. gada finanšu pārskata revīzijas pakalpojuma slēgšanu un zvērināta revidenta ievēlēšanu.

Nolēma - pieņem zināšanai SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi" 2021. gada 3. ceturkšņa faktisko budžeta izpildes rezultātu. Lēmums šajā jautājumā netiek sastādīts;

Nolēma - ievēlēt par  SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi" 2021. gada pārskata revidentu SIA “AKTĪVS TALSI”.

Darba kārtības jautājumi:

1. SIA “KULDĪGAS KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” 2021. gada 1. pusgada budžeta izpilde.

2. Par atļauju slēgt SIA “KULDĪGAS KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” valdes loceklim līgumu par “Sadzīves atkritumu izvešanas automašīnas ar presi iegādi”.

Nolēma - pieņem zināšanai SIA “KULDĪGAS KOMUNĀLIE PAKLAPOJUMI” 2021.gada 1. pusgada faktisko budžeta izpildes rezultātu. Lēmums šajā jautājumā netiek sastādīts;

Nolēma - atļaut SIA “KULDĪGAS KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” valdes loceklim slēgt līgumu par “Sadzīves atkritumu izvešanas automašīnas ar presi iegādi” ar SIA "Unimotors Latvia".

Darba kārtības jautājumi:

1. SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" 2020. gada darbības rezultāti.

2. SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" valdes darba izvērtēšana. 

Nolēma - izmaksāt prēmiju SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" valdes priekšsēdētājam Artim Robertam;

Nolēma - noteikt, ka prēmija valdes priekšsēdētājam izmaksājama no SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" finanšu līdzekļiem.

3. Par SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" iedalīšanu kapitālsabiedrību grupā.

Nolēma - iedalīt SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" mazas kapitālsabiedrības grupā.

Darba kārtības jautājumi:

1. SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" 2020. gada pārskata apstiprināšana.

Nolēma - apstiprināt SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" 2020. gada finanšu pārskatu.

Darba kārtības jautājumi:

1. SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" 2021. gada budžeta plāna izskatīšana un apstiprināšana.

Nolēma - apstiprināt SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" budžeta plānu 2021. gadam.

Darba kārtības jautājumi:

1. Par SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" zvērināta revidenta iecelšanu.

Nolēma - ievēlēt par  SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" 2020. gada pārskata revidentu SIA “AKTĪVS TALSI”, reģistrācijas Nr.51203006051. Atbildīgā zvērinātā revidente Daiga Baraua, zvēr. rev. sert. nr. 89.

Darba kārtības jautājumi:

1. SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" 2019. gada darbības rezultātu izvērtēšana.

Nolēma - noteikt SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" atbilstību kapitālsabiedrības iedalījumam grupās kā mazu; pieņemt zināšanai par SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu, nefinanšu mērķu īstenošanas un kapitālsabiedrības darbības rezultātiem 2019. gadā; iesniegt Kapitālpārvaldības un audita nodaļai precizētu finanšu prognozi 2020. gadam atzinuma sagatavošanai.

Darba kārtības jautājumi:

1. Par sabiedrības 2019. gada pārskata apstiprināšanu.

Nolēma - apstiprināt 2019. gada pārskatu.

Darba kārtības jautājumi:

1. SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" valdes locekļa P. Gobzemja atsaukšana.

Nolēma - atsaukt no SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" valdes locekļa amata pienākumu pildīšanas ar 2019. gada 27. decembri Pēteri Gobzemi.

2. Atsaukšanas pabalsta izmaksa SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" valdes loceklim.

Nolēma - izmaksāt SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" valdes loceklim Pēterim Gobzemim atsaukšanas pabalstu 3 mēnešu atlīdzības apmērā. 

3. SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" valdes priekšsēdētāja iecelšana.

Nolēma - par SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" valdes priekšsēdētāju ar 2019. gada 27. decembri ievēlēt Arti Robertu, nosakot atalgojumu par valdes priekšsēdētāja pienākumu pildīšanu 2130 eiro. Slēgt pilnvarojuma līgumu ar A. Robertu par valdes priekšsēdētāja amata pienākumu izpildi SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" uz laiku pieci gadi, no 2019. gada 27. decembra līdz 2024. gada 26. decembrim.

Inga Kaltniece kā Kuldīgas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" nolemj:

1. Par SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" 2019. gada finanšu pārskata revīzijas veicēju iecelt SIA "AKTĪVS TALSI" ar atbildīgo zvērināto revidenti Daigu Barauu.

2. Atļaut SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" valdes priekšsēdētājam slēgt revīzijas pakalpojumu līgumu ar SIA "AKTĪVS TALSI", nosakot atlīdzību par revīzijas pakalpojumiem ne vairāk kā 2600 eiro.

Darba kārtības jautājumi:

1. Par SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" valdes locekļu skaitu.

Reizi gadā kapitāla daļu turētājs iedala kapitālsabiedrību attiecīgajā grupā - maza, vidēja vai liela kapitālsabiedrība. Kā vērtējamie lielumi ir bilances kopsumma, neto apgrozījums, vidējais darbinieku skaits. Ņemot vērā radītājus, SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" ir kvalificējama kā maza kapitālsabiedrība.

2. SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" valdes priekšsēdētāja darbības izvērtēšana.

Dalībnieku sapulce nolēma:

1. Izmaksāt prēmiju SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" valdes priekšsēdētājam P. Gobzemim vienas mēnešalgas apmērā, kas ir 2027,25 eiro.

2. Noteikt, ka prēmija izmaksājama no SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" finanšu līdzekļiem.