Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt personīgi SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” pie sekretāres vai atsūtot pa pastu ierakstītā sūtījumā līdz 2015. gada 27.novembrim plkst. 13:00 uz adresi: Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV - 3301, sākot ar dienu, kad paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā: www.iub.gov.lv. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.