1. Pasūtītājs

Pasūtītāja nosaukums: SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”,

Pasūtītāja adrese: Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV - 3301.

Mājas lapa: www.kkp.lv

Kontaktpersona: Māris Lagzdiņš

Tālr.: 27835099

e-pasts: maris.lagzdins@kuldiga.lv

 2. Cenu aptaujas priekšmets, līguma izpildes termiņš

2.1.  Cenu aptaujas priekšmets: Ceļu būvniecībai atbilstoša minerālmateriāla 0/32s un smilts iegāde.

2.2.  Pakalpojuma sniegšanas vieta – Dārzniecības iela 9, Kuldīga, Kuldīgas novads.

2.3.  Apjoms: Minerālmateriāls, frakcija 0/32s – 450m3,

       Smilts ietvju un ielu slīdamības mazināšanai – 200 m3.

2.4.  Piegādes laiki:

Minerālmateriāls – 300m3 piegādes termiņš 15.05.2023.

                               150m3 pēc pieprasījuma, bet ne vēlāk kā 31.08.2023.

Smilts – 200 m3 piegādes termiņš 31.08.2023.

3. Piedāvātā materiāla kvalitātes prasības

3.1.   Materiāliem jābūt atbilstošiem ceļu specifikācijas aktuālajai redakcijai.

3.2.   Minerālmateriāls, frakcija 0/32s.

3.3.   Smilts ietvju un ielu slīdamības mazināšanai - raupjš materiāls, daļiņu saturs, kas iziet cauri sietam 5,6mm,80%-100%, kategorija GA80. Smalko daļiņu saturs, kas iziet cauri sietam 0,063mm,<7% kategorija f7.

3.4.   Piegādājot preci, kopā ar piegādes dokumentu tiek iesniegta piegādātā materiāla atbilstības deklarācija.

4. Cenu piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks

4.1. Cenu piedāvājumi iesniedzami:

# sūtot e-pastā: iepirkumi@kkp.lv, veicot cenu piedāvājuma iesniegšanu apstiprinot ar drošu elektronisko parakstu;

# iesniedzot personīgi klientu apkalpošanas zālē SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301;

# sūtot pa pastu – SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301.

4.2. Cenu piedāvājuma iesniegšanas termiņš ir līdz 2023. gada 19.aprīlim plkst. 14:00. Pa pastu sūtītais piedāvājums tiek uzskatīts par iesniegtu noteiktajā termiņā, ja to Pasūtītājs ir saņēmis līdz piedāvājuma iesniegšanai noteiktā termiņa beigām. Ja cenu piedāvājums iesniegts pēc norādīta termiņa beigām, to nereģistrējam un atstājam bez izskatīšanas.

4.3. Iesniedzot piedāvājumu uz aploksnes jānorāda:

      4.3.1.Pasūtītāja nosaukums un adrese;

       4.3.2.Pretendenta nosaukums un adrese;

4.3.3. ar norādi: “Ceļu būvniecībai atbilstoša minerālmateriāla 0/32s un smilts iegāde”.

5. Piedāvājuma derīguma termiņš

5.1.Pretendentu piedāvājumam jābūt spēkā ne mazāk kā 30 (trīsdesmit) dienas, skaitot no piedāvājuma atvēršanas brīža. Cenu aptaujas uzvarētājam - līdz līguma noslēgšanas brīdim. Cenu aptaujas nolikuma grozījumi tiek publicēti Pasūtītāja mājaslapā internetā www.kkp.lv.

5.2.Pretendenta pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā www.kkp.lv publicētajai informācijai par šo Cenu aptauju un iekļaut to savā piedāvājumā. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja kāds pretendents nav iepazinies ar informāciju par šo Cenu aptauju.

 6. Piedāvājuma sagatavošanas un noformēšana

6.1.  Pretendenta piedāvājum ir jāsastāv no sekojošiem dokumentiem:

6.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai cenu aptaujā (1.pielikums);

6.1.2. Finanšu piedāvājums (2.pielikums):

1)      Piedāvājuma cena EUR 1m3 bez PVN un ar piegādi Dārzniecības ielā 9, Kuldīgā;

2)      Piedāvājumu cena EUR 1m3 bez PVN karjerā ar iekraušanu.

6.2.  Aizpildīto piedāvājumu paraksta uzņēmuma paraksttiesīgā persona vai pilnvarotā persona (attiecīgi pievienojot pilnvarojumu).  

6.3.  Piedāvājums jāsagatavo un iesniedzams latviešu valodā, atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām. Pieteikumam jāpievieno 6.1. punktā prasītie dokumenti.

6.4.  Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Iesniegto piedāvājumu Pretendents var atsaukt, grozīt, labot vai papildināt tikai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

 7. Piedāvājuma izvēles kritērijs, vērtēšana un izvēle

7.1.  Par cenu aptaujas uzvarētāju tiks atzīts pretendents ar saimnieciski visizdevīgāko cenu (bez PVN).

7.2.  Piedāvājuma vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbauda pretendentu atbilstību noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, kā arī pārbauda piedāvājumu atbilstību Cenu aptaujas nosacījumiem. Vērtējot pretendenta piedāvājumu, pasūtītājs noskaidro pretendenta kompetenci un atbilstību pasūtītāja prasībām pēc dokumentiem, kas pretendentam jāiesniedz saskaņā ar šīs Cenu aptaujas nosacījumiem, kā arī no publiskajā apritē esošās Pasūtītāja iegūtās informācijas. Neatbilstošie piedāvājumi tiek noraidīti.

7.3.  Ja Pretendenta piedāvājums neatbilst kādai Pasūtītāja izvirzītajai prasībai, komisija tā piedāvājumu tālāk neizskata un pretendentu izslēdz no turpmākās dalības.

7.4.  Komisija izvēlas 1 (vienu) ekonomiskāko piedāvājumu no piedāvājumiem, kas atbilst šajos nosacījumos norādītajām pasūtītāja prasībām.

 8. Pakalpojuma līguma slēgšana

8.1.  Pasūtītājs ar uzvarējušo pretendentu, pamatojoties uz iesniegto finanšu piedāvājumu un saskaņā ar Cenu aptaujas uzaicinājuma nosacījumiem, noslēgs līgumu.

8.2.  Ja pretendents atsakās slēgt līgumu vai iestājas kāds cits apstāklis, ka nenoslēdz līgumu, tad slēdz līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

 9. Paziņojums par rezultātiem

9.1.  Paziņojums par rezultātiem tiks nosūtīts katram pretendentam personīgi e-pastos;

9.2.  Pasūtītājam nav pienākums komentēt cenu aptaujas gaitu un sniegt informāciju pretendentiem par iesniegto piedāvājumu noraidīšanas iemesliem.

 Pielikums
  1. Pieteikums dalībai Cenu aptaujā – 1.pielikums;

  2. Finanšu piedāvājums – 2.pielikums.

 

Projektu vadītāja:

Gita Ivanovska
tālrunis Nr.: 26372309