1. Pasūtītājs

Pasūtītāja nosaukums: SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”  

Pasūtītāja adrese: Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV - 3301 

Reģistrācijas Nr.56103000221 

Mājas lapa: www.kkp.lv

E-pasts: iepirkumi@kkp.lv

Kontaktpersona: Ēku uzturēšanas un remonta sektora vadītājs Arvis Tropiņš, tālrunis Nr.: 28311607.

 

 2. Cenu aptaujas priekšmets un informācija par piedāvājuma saņemšanu

2.1. Cenu aptaujas priekšmets ir jumta tekņu un noteku tīrīšana SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” pārvaldītajām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām;

2.2. atbilstoši pievienotā Finanšu piedāvājumā  (pielikums Nr.2) prasībām. Pretendents iesniedz savu piedāvājumui atbilstoši Finanšu piedāvājumam un  tas kļūst par neatņemamu Jumta tekņu un noteku tīrīšanai daudzdzīvokļu mājām  pakalpojuma līguma sastāvdaļu.

2.3. Pakalpojuma sniegšanas vieta:

- Kuldīgas pilsēta;

- Kuldīgas novads;

2.4. Iepirkuma procedūra – cenu aptauja saskaņā ar šo cenu aptaujas uzaicinājumu.

2.5. Uzaicinājums Pretendentam iesniegt cenu aptaujas piedāvājumu tiek publicēts SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” mājas lapā: https://kkp.lv.

 

3. Cenu aptaujas nosacījumi pakalpojuma sniedzējam

3.1. Pēc darbu veikšanas visu iztīrīto materiālu (biomasu) nokopj darbu veicējs,

3.2. Jāievēro normatīvajos aktos noteiktās Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā.

3.3. Darbu zonām jābūt norobežotām, nepieļaut nepiederošu personu iekļūšanu darbu zonā.

 

 4. Cenu piedāvājuma sagatavošana, iesniegšanas vieta un laiks

4.1. Pretendenta piedāvājumam ir jāsastāv no 2 (diviem) sekojošiem dokumentiem:  

      4.1.1.  Pretendents aizpilda Pieteikumu dalībai cenu aptaujā pievienoto veidlapu (Pielikums Nr.1): Informācija par pakalpojuma sniedzēju. Papildus veidlapā pieprasītajai informācijai Pretendents nepieciešamības gadījumā drīkst pievienot informāciju, kura raksturo uzņēmuma iespējas pildīt potenciālās līgumsaistības. Aizpildīto veidlapu paraksta uzņēmuma paraksttiesīgā persona vai pilnvarotā persona.

      4.1.2. Pretendents aizpilda Uzaicinājumam par cenu aptauju pievienoto Finanšu piedāvājuma veidlapu (Pielikums Nr.2)(skat pievienoto tabulu excel).

4.2. Pretendents saglabā iesniegto piedāvājuma dokumentu oriģinālus un nepieciešamības gadījumā pēc pieprasījuma var iesniegt Pasūtītājam.

4.3. Dokumenti: Informācija par pakalpojuma sniedzēju un Finanšu piedāvājums iesniedzami Pasūtītājam, nosūtot tos uz SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” e-pastu:  iepirkumi@kkp.lv ar norādi:

/Uzņēmuma nosaukums/ Piedāvājums jumta tekņu un noteku tīrīšanai daudzdzīvokļu mājām SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”

4.4. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, atbilstoši nolikuma noteiktajām prasībām. Pieteikumam jāpievieno 3.1. punktā prasītie dokumenti.

4.5. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Iesniegto piedāvājumu Pretendents var atsaukt, grozīt, labot vai papildināt tikai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

 

5. Piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks  

5.1. Pretendentu piedāvājumi jāiesūta elektroniski uz e-pasta adresi: iepirkumi@kkp.lv  līdz 2022. gada 7.novembrim plkst. 14:00.

5.2. Pasūtītājs vienas darba dienas laikā elektroniski nosūta apstiprinājumu par piedāvājuma saņemšanu.

 

6. Piedāvājuma vērtēšana, līguma slēgšana

6.1. Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz līdz 2022.gada 31.decembrim.

6.2. Piedāvājumu vērtēšana notiek 2 posmos:

      6.2.1. Pretendenta informācija ir paredzēta pretendenta spēju novērtēšanai izpildīt pasūtītāja prasības, saskaņā ar Uzaicinājumu par cenu aptauju (pielikums Nr.2) nosacījumiem.

      6.2.2. Pretendentiem, kuri atbilst kvalifikācijas prasībām, vērtē finanšu piedāvājumus.

6.3. Par Cenu aptaujas uzvarētāju tiek atzīts tas Pretendents, kura piedāvājums ir saimnieciski izdevīgākais.

6.4. Līgums tiek slēgts ar vienu pakalpojuma sniedzēju.

6.5. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis nākamo saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.

6.6. Pasūtītājam nav pienākums komentēt cenu aptaujas gaitu un sniegt informāciju pretendentiem par iesniegto Piedāvājumu noraidīšanas iemesliem.

 

 UZAICINĀJUMS CENU APTAUJAI

Pielikums Nr.1 - PIETEIKUMS DALĪBAI CENU APTAUJĀ

Pielikums Nr.2 - FINANŠU PIEDĀVĀJUMS