SIA ''Kuldīgas komunālie pakalpojumi'' aicina iesniegt finanšu piedāvājumu par dzīvokļa remontu Skolotājmāja, dzīvoklis Nr.10, Snēpelē, Snēpeles pagastā, Kuldīgas novadā.

1. Pasūtītājs

Pasūtītāja nosaukums: SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”  

Pasūtītāja adrese: Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV - 3301 

Mājas lapa: www.kkp.lv

E-pasts: gita.ivanovska@kuldiga.lv

Kontaktpersona: Projektu vadītāja Gita Ivanovska, tālrunis Nr.: 26372309

 

2. Cenu aptaujas priekšmets, līguma izpildes termiņš

2.1. Cenu aptaujas priekšmets: Dzīvokļa remonts Skolotājmāja, dzīvoklis Nr.10, Snēpelē, Snēpeles pagastā, Kuldīgas novadā, turpmāk tekstā – Objekts.

2.2. Līguma izpildes termiņš: ne ilgāk kā 2 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas.

 

3. Cenu piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks

3.1. Cenu piedāvājumi iesniedzami:

# sūtot e-pastā: iepirkumi@kkp.lv, veicot cenu piedāvājuma iesniegšanu apstiprinot ar drošu elektronisko parakstu;

# iesniedzot personīgi klientu apkalpošanas zālē SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301;

# sūtot pa pastu – SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301.

3.2. Cenu piedāvājuma iesniegšanas termiņš ir līdz 2023.gada 17.martam plkst.14:00. Pa pastu sūtītais piedāvājums tiek uzskatīts par iesniegtu noteiktajā termiņā, ja to Pasūtītājs ir saņēmis līdz piedāvājuma iesniegšanai noteiktā termiņa beigām. Ja cenu piedāvājums iesniegts pēc norādīta termiņa beigām, to nereģistrējam un atstājam bez izskatīšanas.

3.3. Iesniedzot piedāvājumu uz aploksnes jānorāda:

      3.3.1.Pasūtītāja nosaukums un adrese;

      3.3.2.Pretendenta nosaukums un adrese;

     3.3.3. ar norādi: “Cenu aptauja par dzīvokļa remontu “Skolotājmāja” dzīvoklis Nr.10, Snēpelē, Snēpeles pagastā, Kuldīgas novadā. 

 

 

4. Piedāvājuma derīguma termiņš

4.1.Pretendentu piedāvājumam jābūt spēkā ne mazāk kā 30 (trīsdesmit) dienas, skaitot no piedāvājuma atvēršanas brīža. Cenu aptaujas uzvarētājam - līdz līguma noslēgšanas brīdim. Cenu aptaujas nolikuma grozījumi tiek publicēti Pasūtītāja mājaslapā internetā www.kkp.lv.

4.2.Pretendenta pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā www.kkp.lv publicētajai informācijai par šo Cenu aptauju un iekļaut to savā piedāvājumā. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja kāds pretendents nav iepazinies ar informāciju par šo Cenu aptauju. 

 

5. Prasības pretendentam

5.1. Attiecībā uz pretendentu nepastāv Publiskā iepirkuma likuma 42. panta minētie izslēgšanas nosacījumi.

5.2. Tehniskās un profesionālās spējas:

Pretendents iepriekšējo 2 gadu periodā veicis līdzīga apjoma un izmaksutelpu remontdarbus. Par līdzīgu uzskatāms tāds darbu apjoms, kura vērtība naudas izteiksmē nav mazāka par divām trešdaļām no piedāvātās līgumcenas.

5.3. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, licencēts, vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs sniegt Pasūtītājam nepieciešamo pakalpojumu Latvijas Republikā. Personu apvienībai, attiecībā uz, kuru pieņemts lēmums slēgt līgumu, līdz līguma slēgšanas brīdim obligāti jāreģistrējas kā pilnsabiedrībai vai līgumsabiedrībai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

5.4. Pretendentam jāgarantē, ka iesniegs Pasūtītājam visas apdrošināšanas atbilstoši normatīvos aktos noteiktajiem nosacījumiem (Ministru kabineta 19.08.2014. notikumi Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbilstības obligāto apdrošināšanu”). Apdrošinājuma līgums jāuztur spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku.

5.5. Pretendentam ir jāveic Objekta apsekošana ne vēlāk, kā 2 (divas) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas, iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu – Projektu vadītāju Gitu Ivanovsku, tel. nr. 26372309, e-pasts: gita.ivanovska@kuldiga.lv.

 

6. Prasības piedāvājuma iesniegšanai un noformēšanai

6.1.  Pretendentam ir jāiesniedz rakstisks pieteikums par dalību Cenu aptaujā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts – Pielikums Nr.1). Piedāvājums iesniedzams latviešu valodā, datorrakstā, skaidri salasāms, bez labojumiem un dzēsumiem.

6.2.  Pretendents iesniedz aizpildītu Finanšu piedāvājumu (lokālo tāmi) (Pielikums Nr. 2).

6.3.  Tehniskais piedāvājums jāiesniedz atbilstoši tehniskajai specifikācijai (Pielikums Nr.3).

6.4.  Komersanta reģistrācijas apliecības kopija.

6.5.  Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija.

6.6.  Informācija par pretendenta pieredzi telpu remontdarbos (Pielikums Nr.5) vai pieņemšanas-nodošanas akts vai līgums vai atsauksme. 

 

7. Piedāvājuma izvēles kritērijs, vērtēšana un izvēle

7.1. Piedāvājums ar saimnieciski visizdevīgāko cenu (bez PVN), kas atbilst tehniskajai specifikācijai tiks vērtēts piedāvājumā.

7.2.  Piedāvājuma vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbauda pretendentu atbilstību noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, kā arī pārbauda piedāvājumu atbilstību Cenu aptaujas nosacījumiem. Vērtējot pretendenta piedāvājumu, pasūtītājs noskaidro pretendenta kompetenci un atbilstību pasūtītāja prasībām pēc dokumentiem, kas pretendentam jāiesniedz saskaņā ar šīs Cenu aptaujas nosacījumiem, kā arī no publiskajā apritē esošās Pasūtītāja iegūtās informācijas. Neatbilstošie piedāvājumi tiek noraidīti.

7.3. Ja Pretendenta piedāvājums neatbilst kādai Pasūtītāja izvirzītajai prasībai, komisija tā piedāvājumu tālāk neizskata un pretendentu izslēdz no turpmākās dalības.

7.4.  Piedāvājuma vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav aritmētisko kļūdu. Ja kļūdas tiek konstatētas, komisija tās izlabo.

7.5.  Komisija izvēlas 1 (vienu) ekonomiskāko piedāvājumu no piedāvājumiem, kas atbilst šajos nosacījumos norādītajām pasūtītāja prasībām.

 

8. Pakalpojuma līguma slēgšana

8.1.     Pasūtītājs ar uzvarējušo pretendentu, pamatojoties uz iesniegto finanšu piedāvājumu un saskaņā ar Cenu aptaujas uzaicinājuma nosacījumiem, noslēgs pakalpojuma līgumu.

8.2.     Ja pretendents atsakās slēgt līgumu vai iestājas kāds cits apstāklis ka nenoslēdz līgumu, tad slēdz līgumu ar nākošo pretendentu vai izsludina jaunu cenu aptauju.

 

9. Paziņojums par rezultātiem tiks nosūtīts katram pretendentam personīgi e-pastā.

Pieteikums dalībai Cenu aptaujā – Pielikums Nr. 1

Lokālā tāme – Pielikums Nr.2

Tehniskā specifikācija – Pielikums Nr. 3

Tehniskais plānojums – Pielikums Nr.4

Pretendenta pieredzes apliecinājums – Pielikums Nr.5

Līguma projekts- Pielikums Nr. 6.

 

Skolotājmāja, dzīvoklis Nr.10, Snēpelē, Snēpeles pagastā, Kuldīgas novadā